Tôi có thể yêu cầu thay đổi nội dung bài soạn không?

Được. Vì đây là quyền lợi của bạn. Sau khi nhận bài soạn, bạn có thể đề nghị chúng tôi chỉnh sửa – nếu bài soạn đó không phù hợp với ý định của bạn.